Våra huvudargument

Tre viktiga anledningar till varför Bevara Bromma Grönt motsätter sig skövlingen av Sångarlunden:

RIKSINTRESSE

Trädgårdsstaden är ett unikt och internationellt uppmärksammat kulturområde där stadsplaneringen präglats av anpassningen till terrängen med mjukt utformade gröna gatusträckningar. Källa Riksantikvarieämbetet . Olovslund har även en så kallad grönklassning i Byggnadsordningen från 1999. Det innebär att särskilt kulturhistorisk hänsyn måste tas i området vid t. ex. nyexploatering. Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt Trädgårdsstadens karaktär, utseende och enhetlighet. Nybyggnationer ska alltså ske på Trädgårdsstadens villkor. I Trädgårdsstadens gestaltning ingår att den är anpassad till naturen och terrängen, med sparade delar av skogsområden.

 

Enligt Miljöbalkens tredje kapitel sjätte paragrafen ska mark- och vattenområden samt fysisk miljö som har betydelse från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden och kulturvärden, eller med hänsyn till friluftslivet, så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada natur- eller kulturmiljön. Behovet av grönområden i tätorter och i närheten av tätorter skall särskilt beaktas. Områden som är av riksintresse för naturvården, kulturmiljövården eller friluftslivet skall skyddas mot åtgärder som avses i första stycket.

GRUNDFÖRHÅLLANDEN

Avloppssystemet är underdimensionerat i området. Vid kraftigt regn kan mängder dagvatten bli så stor att det kan bli översvämningar i gatubrunnar, golvbrunnar och smutsigt avloppsvatten kan då tränga in bakvägen i fastigheterna i området.

 

 

Sättningsskador. Tidigare exploateringar i området har orsakat

sättningsskador på fastigheterna. En nybyggnation i Sångarlunden kräver stora sprängningsarbeten för t.ex. källare, parkeringsgarage vilket riskerar att påverka såväl fastighetsgrunder som bergvärmeinstallationer med kostsamma påföljder för staden.

VÄRDEFULLT GRÖNOMRÅDE

Sångarlunden består av 200 år gammal blandskog där bl. a. annat rådjur, rävar och den fridlysta Större vattensalamandern . Området används regelbundet för utflykter och studier av förskolor i närheten. Vägg i vägg ligger förskolan Sångarlunden där drygt 100 barn går. Höglandsskolan har även sina idrottslektioner i området under vår och höst. Det finns trädkojor för aktiv lek även för äldre barn och området är även flitigt använt av joggare, hundägare och bärplockare. Sångarlunden är alltså ett mycket gott exempel på ett litet men välbesökt och välutnyttjat tätortsnära naturområde som är viktigt att bevara.

kontakta oss

Bevara Sångarlunden

Bromma

bevarabrommagront@gmail.com

följ oss

© 2018-3018 by Sångarlunden

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon