top of page

bakgrund

ALLA GRÖNOMRÅDEN ÄR HOTADE

De senaste åren har kommunpolitikerna röstat ja till att allt fler grönområden byggs bort i Trädgårdsstaden. Bevara Bromma Grönt vill värna om de få oaser som finns kvar. Markanvisning gavs under 2018 till byggbolaget Primula för att bygga ett antal höghus i den gröna lungan vägg i vägg med förskolan Sångarlunden i området Olovslund /Höglandet. Då startade vi denna ideella förening.

Detta område i Trädgårdsstaden används dagligen av närboende, förskolegrupper, joggare och hundägare. Med nuvarande blågröna majoritet i Stadshuset finns inga planer på att exploatera just i Sångarlunden, men vem vet vad som händer efter valet 2022? För att motverka eventuella framtida exploateringsplaner har vi tagit fram och sänt in ett s.k. medborgarförslag om att skapa Biotopskydd för tre centrala grönområden och parker i Olovslund-Ålsten-Nockeby.
 

Många nya exploateringsprojekt är nu på gång runt om i Bromma och ännu fler kommer. Politikerna verkar tycka att Stockholms stad måste växa och förtätas. Dessa byggexploateringar är illa tajmade i dessa tider av ökande medvetenhet om miljön och klimatet. Det finns ingen forskning som stödjer tanken att när en stad växer, måste den växa på höjden i befintliga villaområden och välplanerade grönområden.
Under pandemin har dessutom fler och fler människor märkt hur viktiga närliggande grönområden och parker är för vårt välbefinnande. De hjälper oss också att filtrera luften, minska bullret, minska översvämningsrisker genom trädens stora vattenupptag, sänka temperaturen och dessutom ta upp stora mängder koldioxid genom växternas fotosyntes.

 

I Tjänsteutlåtandet från Bromma Stadsdelsförvaltning 2017 (Översiktsplan Dnr 497-16-1.5.3 (2017) står: ”Ständigt återkommande förtätningsprojekt, utan inbördes sammanhang, riskerar att förstöra Trädgårdsstadens kvalitéer.”

 

I Stockholms budget för 2021-2023 står det bl.a. på s. 15: ”Vi vill bygga nya bostadskvarter nära kollektivtrafiken och bevara karaktären på våra trädgårdsstäder och villaområden”.

Det låter ju bra. Det finns dock andra skrivningar i Stockholms budget som ger anledning till oro - se ”Vad säger styrdokumenten om stadsbyggnad?”

PLANERING - GÖRS DEN?

Vi förstår att Stockholm måste växa, men vi ser att det idag görs helt urskillningslöst. Dessutom verkar man inte ha någon långsiktig och gemensam plan som involverar alla berörda kommuner i Regionen!
(Om man hade haft det hade vi inte fått den enorma bostadsbrist som vi ser idag).

Byggprojekt är en relativt komplicerad och långdragen process som i regel tar minst 4 år, ibland uppemot 10 år. V.g. se menyfliken Planprocessen för mer information!

Bostadsbristen är idag störst bland yngre och studerande. Men de lägenheter som byggs idag är företrädesvis inte för dessa målgrupper.

En stor del av Sveriges befolkning har svarat i enkäter att de helst skulle vilja bo i småhus och trädgårdsstäder. Av det som byggs är dock bara ca 15-20 % småhus.

Vi finner det oroväckande att Exploateringskontoret och Stadsbyggnadskontoret även har ansvaret för att inrätta naturskyddsområden! Det finns då en uppenbar risk för intressekonflikter där naturintressena vägs mot behovet av nya bostäder och nya projekt - som dessutom finns med som mål och mätetal för de båda förvaltningarna.

bottom of page