top of page

bakgrund

ALLA GRÖNOMRÅDEN ÄR HOTADE

De senaste åren har kommunpolitikerna röstat ja till att allt fler grönområden byggs bort i Trädgårdsstaden. Bevara Bromma Grönt vill värna om de få oaser som finns kvar. Markanvisning gavs under 2018 till byggbolaget Primula för att bygga ett antal höghus i den gröna lungan vägg i vägg med förskolan Sångarlunden i området Olovslund /Höglandet. Då startade vi denna ideella förening.

Detta område i Trädgårdsstaden används dagligen av närboende, förskolegrupper, joggare och hundägare. Med nuvarande blågröna majoritet i Stadshuset finns inga planer på att exploatera just i Sångarlunden, men vem vet vad som händer efter valet 2022? För att motverka eventuella framtida exploateringsplaner har vi tagit fram och sänt in ett s.k. medborgarförslag om att skapa Biotopskydd för tre centrala grönområden och parker i Olovslund-Ålsten-Nockeby.
 

Många nya exploateringsprojekt är nu på gång runt om i Bromma och ännu fler kommer. Politikerna verkar tycka att Stockholms stad måste växa och förtätas. Dessa byggexploateringar är illa tajmade i dessa tider av ökande medvetenhet om miljön och klimatet. Det finns ingen forskning som stödjer tanken att när en stad växer, måste den växa på höjden i befintliga villaområden och välplanerade grönområden.
Under pandemin har dessutom fler och fler människor märkt hur viktiga närliggande grönområden och parker är för vårt välbefinnande. De hjälper oss också att filtrera luften, minska bullret, minska översvämningsrisker genom trädens stora vattenupptag, sänka temperaturen och dessutom ta upp stora mängder koldioxid genom växternas fotosyntes.

 

I Tjänsteutlåtandet från Bromma Stadsdelsförvaltning 2017 (Översiktsplan Dnr 497-16-1.5.3 (2017) står: ”Ständigt återkommande förtätningsprojekt, utan inbördes sammanhang, riskerar att förstöra Trädgårdsstadens kvalitéer.”

 

I Stockholms budget för 2021-2023 står det bl.a. på s. 15: ”Vi vill bygga nya bostadskvarter nära kollektivtrafiken och bevara karaktären på våra trädgårdsstäder och villaområden”.

Det låter ju bra. Det finns dock andra skrivningar i Stockholms budget som ger anledning till oro - se ”Vad säger styrdokumenten om stadsbyggnad?”

VAR MAN SKA BYGGA

Om man bygger nya Trädgårdsstäder längre ut från stadskärnan så blir också bostäderna betydligt billigare, vilket öppnar upp för de målgrupper där bostadsbristen idag är störst. Idag verkar byggbolagens vinstintressen (och även politikernas intresse av ökade intäkter åt Staden) ligga bakom valet av platser för byggexploatering. Det är alltså inte styrt av det verkliga behovet sett per målgrupp av bostadssökande.

Man bör bygga där kostnaden per enhet (lägenhet) inte blir alltför hög. Med andra ord, stadsplanerarna bör inte bygga något tiotal lägenheter i små grönområden utan istället bygga helt nya stadsdelar eller städer.

 

Bevara Bromma Grönt tycker också att man borde kunna utnyttja annan mark än grönområden för exploateringar. Man kan bygga om de kontorsbyggnader som nu står tomma, de finns idag t.ex. i många delar av Stockholms innerstad. (Detta är delvis ett resultat av pandemin, och delvis av den försämrade trafiksituationen i innerstaden plus internet och digitaliseringens intåg).

 

Man kan också bebygga gammal industri- och kontorsmark, som nu planeras i bl.a. Ulvsundaområdet intill Bryggerivägen. I sådana områden kan dock först en sanering behövas, av kvarvarande gifter och kemikalier. Det torde ändå vara en bättre lösning än skövling av välutnyttjade grönområden med gammal skog! Ur klimatsynpunkt är sådan avverkning också förkastlig.

 

Det går också att däcka över trafikleder och bebygga dem, som man t.ex. har gjort med E18 i Rinkebyområdet. Stor plats tas annars upp av trafiklederna. Denna åtgärd minskar också bullret från trafiklederna, men det är relativt dyrt.
Det finns även stora och nästan outnyttjade parkeringsplatser som skulle kunna bebyggas.
 

Koltrastv-Västerled IMG_20210224_130541
bottom of page