top of page
Search
  • Writer's picturearinaldo9

Stoppa skövling vid Geografiboken

Bevara Bromma Grönt kämpar för att stoppa grönskövlingen vid Geografiboken - Västerled

Stadsbyggnadsnämnden beslutade i juni 2021 att ett område längs Västerled kallat Geografiboken skulle bebyggas med en massiv huskropp med 80 lägenheter. Se bild nedan där bygget är markerat i svart som ”Planområdet”. Området utgörs till stora delar av en parkering men också av ett grönområde med många tallar och ekar som utgör en del av ett större grönområde. Detta område utgör i sin tur en del av en större grön infrastruktur i Bromma. Trädgårdsstaden Bromma planerades från början med sammanbundna grönområdena som utgjorde spridningszoner för växter och djur men dessa zoner skärs nu av steg för steg i Stadens byggiver. Området är även ett tillhåll för skyddade vattensalamandrar.

Bevara Bromma Grönt har arbetat intensivt för att stoppa bygget i en rad överklaganden och yttranden. Senast nu i december skickade vi in ett yttrande till Mark- och miljööverdomstolen, Svea Hovrätt. Vi pekar där ut ett flertal fel i Stockholms Stadsbyggnadskontors beslut och underlag. De har utgått från felaktig information rörande vattensalamandrarnas förekomst och haft bristfälligt underlag rörande barnens miljö, de närboendes trivsel, trafiksäkerheten, fågellivet, påverkan på gröna samband, den biologiska mångfalden och skyddet av fredade groddjursarter. De ignorerar även Stockholms Stads och regionens egna styrdokument i form av översiktsplanerna och i en vidare mening även EUs klimatmål nr 15, målsättningarna med Agenda 30 m.fl.


För övrigt vill Bevara Bromma Grönt att Stadens politiker presenterar en förtätningsplan som tydligt visar hur Bromma kommer att se ut när de har byggt färdigt på våra grönområden.


71 views0 comments

Comments


bottom of page