top of page

bakgrund

ALLA GRÖNOMRÅDEN ÄR HOTADE

De senaste åren har kommunpolitikerna röstat ja till att allt fler grönområden byggs bort i Trädgårdsstaden. Bevara Bromma Grönt vill värna om de få oaser som finns kvar. Markanvisning gavs under 2018 till byggbolaget Primula för att bygga ett antal höghus i den gröna lungan vägg i vägg med förskolan Sångarlunden i området Olovslund /Höglandet. Då startade vi denna ideella förening.

Detta område i Trädgårdsstaden används dagligen av närboende, förskolegrupper, joggare och hundägare. Med nuvarande blågröna majoritet i Stadshuset finns inga planer på att exploatera just i Sångarlunden, men vem vet vad som händer efter valet 2022? För att motverka eventuella framtida exploateringsplaner har vi tagit fram och sänt in ett s.k. medborgarförslag om att skapa Biotopskydd för tre centrala grönområden och parker i Olovslund-Ålsten-Nockeby.
 

Många nya exploateringsprojekt är nu på gång runt om i Bromma och ännu fler kommer. Politikerna verkar tycka att Stockholms stad måste växa och förtätas. Dessa byggexploateringar är illa tajmade i dessa tider av ökande medvetenhet om miljön och klimatet. Det finns ingen forskning som stödjer tanken att när en stad växer, måste den växa på höjden i befintliga villaområden och välplanerade grönområden.
Under pandemin har dessutom fler och fler människor märkt hur viktiga närliggande grönområden och parker är för vårt välbefinnande. De hjälper oss också att filtrera luften, minska bullret, minska översvämningsrisker genom trädens stora vattenupptag, sänka temperaturen och dessutom ta upp stora mängder koldioxid genom växternas fotosyntes.

 

I Tjänsteutlåtandet från Bromma Stadsdelsförvaltning 2017 (Översiktsplan Dnr 497-16-1.5.3 (2017) står: ”Ständigt återkommande förtätningsprojekt, utan inbördes sammanhang, riskerar att förstöra Trädgårdsstadens kvalitéer.”

 

I Stockholms budget för 2021-2023 står det bl.a. på s. 15: ”Vi vill bygga nya bostadskvarter nära kollektivtrafiken och bevara karaktären på våra trädgårdsstäder och villaområden”.

Det låter ju bra. Det finns dock andra skrivningar i Stockholms budget som ger anledning till oro - se ”Vad säger styrdokumenten om stadsbyggnad?”

LEVANDE STADSGATOR

EN ÅTERKOMMANDE KLYSCHA

Politiker och tjänstemän talar ofta om att man vill förvandla genomfartsgator till ”levande stadsgator” eller ”urbana stråk”. Exempel från Bromma är bl.a. Västerled och Spångavägen. Man tänker sig då att bebyggelsen ska bidra till lägre hastigheter och därmed bättre trafiksäkerhet. En märklig anledning till att man vill avverka välutnyttjade skogsområden för att istället uppföra bebyggelse. Om nu trafiksäkerheten är ett problem så bör man istället sätta in åtgärder för att minska hastigheterna – inte bygga nya bostäder som istället leder till ökande trafikvolymer och därmed sämre säkerhet!


De boende i dessa områden vill ha kvar sina parkområden och karaktären av ”landsväg”, de vill inte ha en ”levande stadsgata”.

I planbeskrivningar för byggprojekt anges ofta ökad säkerhet som skäl till bebyggelse. Man tycks anse att fler folk i rörelse i området skulle vara positivt för säkerheten. Det är ytterst tveksamt, samtidigt som den ökade trafiken och sämre sikt p.g.a. de nya byggnaderna definitivt leder till sämre säkerhet.

V-led, backen mot rondellen (allt är nu
bottom of page