top of page
Search
  • Writer's picturearinaldo9

Stopp av bygge

BBG m.fl. stoppar bygge i Abrahamsberg


Mark- och Miljödomstolen upphävde den 9 mars 2022 beslutet i Stadsbyggnadsnämnden från den 22 juni 2021 om att anta ny detaljplan för Kv. Geografiboken 1. Detta skedde efter att både BBG och ett antal privatpersoner överklagat beslutet om en ny detaljplan. Våra huvudargument var att Staden inte tillräckligt hade undersökt förekomsten av salamandrar m.fl. naturvärden i området och att man dessutom under två år av planprocessen helt ignorerat vittnesmål om förekomster av salamander från flera närboende.


I det 24-sidiga domslutet skrev domstolen sammanfattningsvis: ”Det finns inte en tillräcklig utredning för att göra en säker bedömning avseende påverkan på planområdets naturvärden. Bristerna i underlaget om detaljplanens påverkan på naturvärden är sådana att det finns grund att upphäva beslutet att anta detaljplanen på den grunden.”

Striden är emellertid inte slutgiltigt vunnen. Via Stadsbyggnadskontoret överklagar staden beslutet till Mark- och Miljööverdomstolen och Svea Hovrätt för att ändå kunna bygga det jättelika vård- och omsorgsboendet i hörnan Västerled-Abrahamsbergsvägen. Se bifogat dokument från Mark- och Miljödomstolen. Överklagandet från staden ska vara insänt i mitten av maj.


Det planerade bygget ligger bara ca 40-60 m ifrån påvisad förekomst av större och mindre vattensalamander. Båda dessa arter är skyddade via artskyddsförordningen.

78 views0 comments

Comments


bottom of page