top of page
Search
  • Writer's picturearinaldo9

Inventering av särskilt skyddsvärda träd i Bromma

Bevara Bromma Grönt (BBG) jobbar för att bevara de grönområden som finns kvar i Bromma, men stödjer även arbetet i andra delar av Stockholm. Alla grönområden är viktiga.


Just nu pågår ett projekt i samarbete med länsstyrelsen för att inventera s.k. särskilt skyddsvärda träd i området. Det är framförallt träd som är över 200 år. De har ofta men inte alltid en stor diameter. Detta sorts träd är en bristvara i Sverige efter åratal av avverkning för skogsbruk runt om i landet, men också hårt tryck på grönområden för bebyggelse.

I


Brommas skogar har ingen aktiv skogsavverkning skett under mycket lång tid. De kan därför betecknas som naturskogar. Skogarna innehåller en stor biologisk mångfald, med äldre i stort sett orörd skog med många trädarter.

Ni har alla säkert hört om kriser för såväl den biologiska mångfalden som klimatet. Dessa kvarvarande träd är ännu viktigare nu för att motverka båda kriserna. Många arter såsom hackspettar, talltickor, fladdermöss är absolut beroende av gamla träd för sin överlevnad. Och det räcker inte med ett enda träd! Träd bidrar också till att motverka klimatförändringar genom sin skuggning, funktion som kolsänka, vattenupptagning och rening etc. Våra naturskogar bidrar också positivt till människors hälsa.

Några av oss i BBG går nu runt Bromma och kartlägger dessa träd. Just nu ligger över 250 träd i systemet, men arbetet går vidare. Det finns förvånansvärt många värdefulla träd som måste värnas. Minst 4 av dessa ska fällas inom kort för den bebyggelse vid Nockebybanans hållplats Olovslund vid Skaldevägen.

Hjälp oss Bevara Bromma Grönt genom ett medlemskap eller/också med kunskap, kompetens eller tid.


55 views0 comments

Commentaires


bottom of page